Необхідна методична та організаційна інформація, що стосується розкладів занять, відпрацювань пропущених занять, календаризованих планів лекцій і практичних занять розміщується на Web-сайті інституту, а також на спеціальних стендах, які наявні на кожній кафедрі. Кафедри забезпечені необхідною кількістю для навчання студентів підручниками, посібниками, методичними розробками, а для поповнення сучасними підручниками, адаптованими до кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, створюються на всіх кафедрах інституту творчі колективи для їх підготовки і видання. Методика проведення занять поєднує в собі засвоєння знань та опанування практичних навичок, необхідних в практичній діяльності лікаря. Навчальний процес в інституті відбувається у напрямку якісної перебудови: створення і відповідне оснащення тематичних лабораторій для проведення практичних занять із студентами; підвищення кваліфікації викладачів на клінічних базах, лабораторіях з відповідного напрямку патології; створення методичних матеріалів (робочі програми з кожної дисципліни, методичні рекомендації для викладачів, методичні вказівки для студентів, матеріали для самостійної підготовки студентів до занять, розміщені на Web-cторінці кафедри, тестові завдання для перевірки знань студентів на кожному практичному занятті, тестові завдання для дистанційної перевірки знань студентів в системі Moodle, тестові завдання для перевірки знань студентів незалежного комплексного тестування під час семестрових випробувань; розробка практично орієнтованих занять з кожної теми). Інтенсивно іде перебудова навчального процесу з використанням відеосистем та дистанційного навчання.

image004g
image005g

В тематичній лабораторії ”Патофізіологія крові” студенти вивчають патологію крові з використанням відеосистеми

На кафедрі медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання вивчаються фізичні основи функціонування сучасних медичних приладів, установок. Для кращого сприйняття студентами фізичних засад будови та роботи відповідного обладнання використовуються 55 віртуальних тренажерів, розроблених викладачами кафедри та працівниками відділу віртуальних програм університету.

На кафедрах української та іноземної мови поглиблено вивчається латинська та українська термінології, які широко використовується в медичній практиці. Ведеться цілеспрямована робота по вивченню англомовних матеріалів, необхідних для формування і використання комунікативних навичок.

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини навчальний процес проводиться виключно в практично орієнтованому напрямку. Викладачами кафедри розроблена з урахуванням міжнародного досвіду структурована система надання невідкладної медичної допомоги потерпілим, яку вони використовують в навчальному процесі, а також під час проведення практичних конференцій і навчань.

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини створений клас надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, де студенти можуть відпрацьовувати на манекенах практичні навички, переглядати відеофільми реальних стихійних лих, землетрусів, з допомогою яких відпрацьовується тактика надання допомоги потерпілим.

Самостійна позааудиторна робота студентів на кафедрах організується відповідно до графіків, які розміщені на дошках оголошень та на Web-сайтах кафедр, черговими викладачами з 15.30 до 20.30. Студенти мають можливість знайомитись з апаратурою, навчальними засобами, розглядати мікропрепарати, користуватись бібліотекою, комп’ютерами, Інтранетом та Інтернетом та іншими засобами навчання. При необхідності черговий викладач надає консультації та допомагає засвоїти складні питання з різних розділів дисципліни.