Кафедри:

Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» створений за наказом ректора університету № 201 від 8 червня 2005 року та функціонує з 15 липня 2005 року. З 2005 по 2015 р. інститут розміщувався в навчальному корпусі по вул. Чехова, 3, з вересня 2015 р. був переведений в новий корпус по вул. Гетьмана Дорошенка, 7 (за виключенням кафедри патологічної фізіології, яка залишилася за попередньою адресою).

Новий корпус університету (адреса: вул. Гетьмана Дорошенка, 7)

1 вересня 2015 р. – знаменний день в історії навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів

Керівництво інститутом здійснює директор. Робота закладу координується вченою радою. Засідання вченої ради і циклової методичної комісії проходять згідно затвердженого плану. Порядок денний, ухвали та розпорядження розміщуються на Web-сайті університету. Основним напрямком у діяльності інституту є організація навчального процесу, створення оптимальних умов для навчання студентів, які б відповідали основним завданням: реалізація принципів Болонської декларації в навчальному процесі шляхом впровадження кредитно-трансферної системи та організації самостійної роботи студентів; формування у студентів фундаментальних основ доказової медицини і клінічної епідеміології; створення і впровадження в навчальний процес і наукову діяльність нових інформаційних систем і технологій на основі розробки власних і існуючих віртуальних програм, оснащення тренажерних класів манекенами, торсами з електронними сенсорними пристроями і відеосистемами для відпрацювання надання екстреної медичної допомоги потерпілим.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Необхідна методична та організаційна інформація, що стосується розкладів занять, відпрацювань пропущених занять, календаризованих планів лекцій і практичних занять розміщується на Web-сайті інституту, а також на спеціальних стендах, які наявні на кожній кафедрі. Кафедри забезпечені необхідною кількістю для навчання студентів підручниками, посібниками, методичними розробками, а для поповнення сучасними підручниками, адаптованими до кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, створюються на всіх кафедрах інституту творчі колективи для їх підготовки і видання. Методика проведення занять поєднує в собі засвоєння знань та опанування практичних навичок, необхідних в практичній діяльності лікаря. Навчальний процес в інституті відбувається у напрямку якісної перебудови: створення і відповідне оснащення тематичних лабораторій для проведення практичних занять із студентами; підвищення кваліфікації викладачів на клінічних базах, лабораторіях з відповідного напрямку патології; створення методичних матеріалів (робочі програми з кожної дисципліни, методичні рекомендації для викладачів, методичні вказівки для студентів, матеріали для самостійної підготовки студентів до занять, розміщені на Web-cторінці кафедри, тестові завдання для перевірки знань студентів на кожному практичному занятті, тестові завдання для дистанційної перевірки знань студентів в системі Moodle, тестові завдання для перевірки знань студентів незалежного комплексного тестування під час семестрових випробувань; розробка практично орієнтованих занять з кожної теми). Інтенсивно іде перебудова навчального процесу з використанням відеосистем та дистанційного навчання.

image004g
image005g

В тематичній лабораторії ”Патофізіологія крові” студенти вивчають патологію крові з використанням відеосистеми.

На кафедрі медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання вивчаються фізичні основи функціонування сучасних медичних приладів, установок. Для кращого сприйняття студентами фізичних засад будови та роботи відповідного обладнання використовуються 55 віртуальних тренажерів, розроблених викладачами кафедри та працівниками відділу віртуальних програм університету.

На кафедрах української та іноземної мови поглиблено вивчається латинська та українська термінології, які широко використовується в медичній практиці. Ведеться цілеспрямована робота по вивченню англомовних матеріалів, необхідних для формування і використання комунікативних навичок.

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини навчальний процес проводиться виключно в практично орієнтованому напрямку. Викладачами кафедри розроблена з урахуванням міжнародного досвіду структурована система надання невідкладної медичної допомоги потерпілим, яку вони використовують в навчальному процесі, а також під час проведення практичних конференцій і навчань.

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини створений клас надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, де студенти можуть відпрацьовувати на манекенах практичні навички, переглядати відеофільми реальних стихійних лих, землетрусів, з допомогою яких відпрацьовується тактика надання допомоги потерпілим.

Самостійна позааудиторна робота студентів на кафедрах організується відповідно до графіків, які розміщені на дошках оголошень та на Web-сайтах кафедр, черговими викладачами з 15.30 до 20.30. Студенти мають можливість знайомитись з апаратурою, навчальними засобами, розглядати мікропрепарати, користуватись бібліотекою, комп’ютерами, Інтранетом та Інтернетом та іншими засобами навчання. При необхідності черговий викладач надає консультації та допомагає засвоїти складні питання з різних розділів дисципліни.

НАУКОВА РОБОТА

В ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів активно ведеться науково-дослідна робота. Протягом 2005-2016 р.р. інститут працював над виконанням ініціативних науково-дослідних робіт за темами: «Особливості вікової та статевої реактивності за змінених умов функціонування організму», «Медико-інформаційне дослідження експериментальної патології внутрішніх органів при різних функціональних умовах та їх корекція», «Медичні закономірності та інформаційні моделі перебігу патологічних процесів при різних функціональних умовах та їх корекція, «Патогенетичні закономірності та інформаційні моделі розвитку патологічних процесів за умови дії надзвичайних факторів на організм та їх корекція». З 2007 року колективом інституту виконувалися науково-дослідні роботи, які мали держбюджетне фінансування: «Патогенний вплив полі травми на стан внутрішніх органів і розробка шляхів системної корекції», «Експериментальне дослідження закономірностей апоптозу в умовах тяжкої комбінованої травми», «Вивчення патогенетичних особливостей розвитку поліорганної недостатності в умовах експериментальної краніоскелетної травми та пошук засобів системної корекції методами клітинної терапії». У 2016 році в інституті заплановані науково-дослідні роботи за темами: «Вікові особливості патогенезу краніоскелетної травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами», яка визнана фундаментальною й отримала державне цільове фінансування, та ініціативних «Системні та органні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція», «Компетентісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі», «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків». При кафедрі патологічної фізіології працює апробаційна комісія спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, на якій відбуваються попередні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата i доктора медичних наук за спецiальнiстю патологiчна фізіологія. За 2007-2015 роки професорами кафедри прорецензовано більше 100 дисертацій. На даний час співробітниками інституту виконується шість докторських та понад 20 кандидатських дисертацій. Колективом інституту отримано понад 30 патентів на винахід, опубліковано понад 900 публікацій у журналах і збірниках статей. Професорсько-викладацький склад ННІ бере активну участь в організації та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та методичних конференціях. З 2008 року працівниками інституту проводиться щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм».

Із 2008 року кафедра медицини катастроф та військової медицини започаткувала щорічне проведення в Україні літнього Міжнародного конкурсу бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, а з 2009 р. – Тернопільського обласного конкурсу бригад швидкої медичної допомоги. Конкурси стали традиційними. Вже відбулося 6 чемпіонатів загально-державного рівня, які після Тернополя проходили в різних куточках України та 6 обласних чемпіонатів. Систематично у чемпіонатах беруть участь студенти-медики, підготовленні викладачами кафедри медицини катастроф та військової медицини.

Учасники Міжнародного конкурсу швидкої допомоги

Налагоджений тісний зв’язок із закордонними навчальними закладами та науковими центрами. На шляху до модернізації передбачається суттєве вдосконалення навчального процесу, основою якого буде покращення матеріальної бази кафедр, переоснащення навчальних лабораторій відповідно до Z-системи навчання, впровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій, віртуальних програм, комп’ютерної графіки, відеосистем, удосконалення методів контролю знань студентів, поглиблення наукових досліджень в напрямку застосування і впровадження прогресивних технологічних процесів математичного і експериментального моделювання з метою вивчення медико-соціальних явищ, наукового аналізу і розробки тестових технологій.

ВИХОВНА РОБОТА

Серед студентів проводиться багатогранна патріотично-виховна робота.

Зустріч студентів та викладачів кафедри медицини катастроф та військової медицини з учасником антитерористичної операції доцентом кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією підполковником медичної служби запасу Ігорем Куляндою

Перспективи розвитку ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів.

  1. Забезпечити кафедри інституту відеосистемами.
  2. Створювати відео тренажери, враховуючи потреби кафедр інституту.
  3. Впроваджувати інноваційні технології в навчальний процес.
  4. Проводити відео конференції із кафедрами вищих медичних навчальних закладів.