Новий корпус університету (адреса: вул. Гетьмана Дорошенка, 7)

1 вересня 2015 р. – знаменний день в історії навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів

Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» створений за наказом ректора університету № 201 від 8 червня 2005 року та функціонує з 15 липня 2005 року. З 2005 по 2015 р. інститут розміщувався в навчальному корпусі по вул. Чехова, 3, з вересня 2015 р. був переведений в новий корпус по вул. Гетьмана Дорошенка, 7 (за виключенням кафедри патологічної фізіології, яка залишилася за попередньою адресою).

Керівництво інститутом здійснює директор. Робота закладу координується вченою радою. Засідання вченої ради і циклової методичної комісії проходять згідно затвердженого плану. Порядок денний, ухвали та розпорядження розміщуються на Web-сайті університету. Основним напрямком у діяльності інституту є організація навчального процесу, створення оптимальних умов для навчання студентів, які б відповідали основним завданням: реалізація принципів Болонської декларації в навчальному процесі шляхом впровадження кредитно-трансферної системи та організації самостійної роботи студентів; формування у студентів фундаментальних основ доказової медицини і клінічної епідеміології; створення і впровадження в навчальний процес і наукову діяльність нових інформаційних систем і технологій на основі розробки власних і існуючих віртуальних програм, оснащення тренажерних класів манекенами, торсами з електронними сенсорними пристроями і відеосистемами для відпрацювання надання екстреної медичної допомоги потерпілим.

Перспективи розвитку ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів:

  1. Забезпечити кафедри інституту відеосистемами.
  2. Створювати відео тренажери, враховуючи потреби кафедр інституту.
  3. Впроваджувати інноваційні технології в навчальний процес.
  4. Проводити відео конференції із кафедрами вищих медичних навчальних закладів.