Директор інституту

канд.мед.н., доцент Лотоцький В.В.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського створений згідно з наказом ректора університету № 201 вiд 8 червня 2005 року та функціонує з 15 липня 2005 року. Інститут є структурним підрозділом університету та розташований у навчальних корпусах по вул. Гетьмана Дорошенка, 7 та по вул. Чехова, 3.

Навчальний корпус № 11, вул. Гетьмана Дорошенка, 7

Навчальний корпус № 6, вул. Чехова,3

До складу ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів входять 6 кафедр:

Кафедра патологічної фізіології

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Кафедра іноземних мов,

Кафедра медичної фізики, діагностичного та лікувального обладнання

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Кафедра української мови

Кафедра екстреної та симуляційної медицини

Кадровий потенціал інституту становить 4 доктори медичних наук, 5 докторів педагогічних наук, 1 доктора історичних наук та 1 доктора технічних наук, 14 кандидатів медичних наук, 13 кандидатів педагогічних наук, 14 кандидатів філологічних наук, 6 кандидатів історичних наук, 3 кандидати філософських наук, 2 кандидати юридичних наук, 1 кандидат економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук та 3 кандидати технічних наук.

Роботу інституту координує вчена рада. Засідання вченої ради відбуваються відповідно до плану, який розробляється та затверджується щорічно. У плані роботи вченої ради висвітлюються основні напрямки діяльності інституту у навчально-методичній, науково-дослідницькій, виховній роботі, а також розглядаються питання оснащення матеріально-технічної бази.

На кафедрах інституту навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти чотирьох факультетів. Заняття з іноземними студентами проводять 52 англомовних викладачі, 5 з них мають рівень В2 володіння англійською мовою. Навчання проводиться у 43 навчальних аудиторіях.

Для студентів створено понад 60 віртуальних навчальних і контролюючих комп’ютерних програм та відеофільмів, які вони мають можливість переглядати з використанням відеосистем під час практичних занять, а також у процесі самопідготовки для належного засвоєння ними практичних навичок з навчальних дисциплін. Всі навчальні матеріали представлені на web-порталі університету в системі ”Intranet”.


В тематичній лабораторії ”Патофізіологія крові” студенти вивчають патологію крові з використанням відеосистеми

Практичні заняття на кафедрі медицини катастроф та військової медицини

Практичні заняття на кафедрі медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

У інституті активно ведеться наукова робота, яка проводиться за такими напрямками: планування та виконання дисертаційних робіт; виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт; організація та участь у проведенні науково-практичних конференцій; організація та керування студентськими науково-дослідними роботами.

Станом на сьогодні наукові дослідження в інституті проводяться за такими темами:

1. Патогенетичні особливості системних та органних порушень за дії надзвичайних факторів на організм (Керівник д-р мед. наук професор Гудима А.А.)

2. Система цінностей в контексті професійно-комунікативної культури майбутніх лікарів (Керівник д-р пед. наук Федчишин Н.О.)

3. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції (Керівник д-р пед. наук професор Мельничук І.М.)

4. Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти (Керівник канд. філол. наук доцент Тишковець М.П.)

Результати наукової роботи співробітників інституту знайшли відображення у 12 монографіях, 14 методичних рекомендаціях та інформаційних листах, 23 патентах, понад 700 статтях у профільних наукових журналах, в тому числі понад 60 – у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та WEB of Science, понад 100 публікаціях у матеріалах симпозіумів, конгресів, з’їздів, конференцій. За роки існування ННІ на кафедрах підготовлено 10 докторів наук, 42 кандидати наук. Організовано та проведено понад 20 навчальних та науково-практичних конференцій.

ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (2018)

Всеукраїнська конференція «Актуальні питання надання домедичної допомоги в Україні» (2019)

Особлива увага на кафедрах інституту приділяється роботі студентського наукового гуртка. Щороку викладачі кафедри очолюють консультування та виконання певних напрямків досліджень студентського наукового гуртка, готують їх до різноманітних олімпіад та конкурсів, вітчизняних і міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених, де студенти отримують призові місця та нагороди.


Призери студентських олімпіад

Тетяна Стахів (Всеукраїнська студентська олімпіада з патологічної фізіології 2018)

Роман Тарасюк (Всеукраїнська студентська олімпіада з медицини надзвичайних ситуацій 2018)

Матюк Григорій (Всеукраїнська студентська олімпіада з патологічної фізіології 2019)

Станіслав Сірко (Всеукраїнська студентська олімпіада з латинської мови та медичної термінології 2019)

Рабіату Бах (Всеукраїнська студентська олімпіада з латинської мови та медичної термінології 2019)

Для навчання студентів кафедри інституту забезпечені необхідною кількістю підручників і посібників. Разом з тим, викладачі кафедр інституту постійно працюють над створенням нових, які відповідають сучасним вимогам. Працівники інституту є авторами та співавторами 20 підручників із відповідних предметів, понад 20 навчальних посібників та 12 монографій, які використовуються у навчальному процесі багатьох ВН(Ф)МЗ України І-IV рівнів акредитації.

Співробітники інституту активно проводять виховну роботу яка охоплює усі напрямки виховання молодої людини та здійснюється згідно з основними положеннями Концепції формування особистості майбутнього лікаря та провізора, та передбачає не лише глибокі професійні знання, але й знання людської душі і серця, здатність розуміти іншу людину.

Екскурсія у Марійський духовний центр «Зарваниця» (Теребовлянський район, Тернопільщина) (куратори доц. Паласюк Г. Б., доц. Ворона І. І. та доц. Колодницька О.Д.)

(2019 р.)

Чарнош С.М. із студентами кураторської групи (2019 рік)

Учасники науково-краєзнавчої студії «Тернопяни» в штабі УПА урочища Антонівці (2019 рік)

Мандрівка кураторських груп парамедиків в Карпати (2019 рік)

Доц. Дідух В.Д. з кураторськими групами на вечері пам’яті голодомору (2020 рік)

Святкування дня народження Тараса Григоровича Шевченка (2020 рік)

Директорами інституту у різні роки були:

2005-2013 рр. – д-р мед. наук професор Бондаренко Ю.І.,

2013-2016 рр. канд. фіз-мат. наук доцент Дідух В.Д.

Д-р мед. наук професор Бондаренко Ю.І.

Канд. фіз.-мат. наук доцент Дідух В.Д.