вчена рада №3 від 23.11.2017 року

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 23 листопада 2017 р.                                                                                                                              Протокол №  3                         

 1. Розглянувши питання про впровадження інформаційних технологій в навчальний процес і наукову діяльність на кафедрах ННІ, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.  На кожній кафедрі розробити довгостроковий план створення віртуальних навчальних програм до практичних занять та практичних навичок, призначити відповідальних та слідкувати за їх реалізацією.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – до 25.02.2018 року.

2.  Залучати аспірантів і студентів до розробки на базі віртуальних програм алгоритму і сценарію практичних занять та наукових досліджень, як форми впровадження результатів у практику, спрямованих на удосконалення нових інформаційних технологій, які стали основою навчального процесу і наукової діяльності в університеті.

Виконавці – завідувачі кафедр, наукові керівники.

Термін виконання – протягом навчального року.

3.  Ширше використовувати результати інформаційних інновацій в доповідях на науково-практичних конференціях університету, при виконанні студентських наукових програм, плануванні дисертаційних робіт

Виконавці – наукові керівники робіт.

Термін виконання – протягом навчального року.

4.  Передбачити щорічну подачу з кафедри не менш двох-трьох заявок на патенти (на винахід або декларацію), програмний продукт та рацпропозиції з інформаційних технологій

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 

2. Обговоривши та затвердивши звіти здобувачів, аспірантів, докторантів про хід виконання ними наукових робіт з терміном закінчення у 2018 р., вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.  Затвердити звіти про виконання науково-дослідних робіт та аспірантів і здобувачів наукових ступенів про виконання індивідуальних планів і провести їх атестацію за 2017 рік.

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – до 30.12.17 року

2.  Залучати аспірантів і здобувачів до розробки і впровадження нових інформаційних технологій, які стали основою навчального процесу і наукової діяльності в університеті.

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – протягом навчального року

 3.  Доводити до відома аспірантів і здобувачів основні положення, що стосуються присвоєння наукових ступенів і вчених звань, публікацій  в наукових виданнях.

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – протягом навчального року

 

3. Обговоривши «Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.    Розраховувати рейтинг окремо для науково-педагогічних працівників: кафедр гуманітарного;

                   медико-біологічного;

                   фармацевтичного;

                   клінічного спрямування

2. Преміальний фонд розприділити пропорційно кількості науково-педагогічних працівників на кафедрах відповідного спрямування;

3.Розробити формули розрахунку показника рейтингу із врахування специфіки діяльності науково-педагогічних працівників відповідних кафедр;

4.Збільшити вагу за:

         – отримання вченого звання професора протягом року з 100 до 300 балів, доцента – з 50 до 100 балів;

         – збільшити вагу отримання сертифікату володіння іноземною мовою рівня b2 з 25 до 250 балів;

         – збільшити вагу видання з грифом ЦМК з ВМО МОЗ України протягом звітного року: підручник аз 200 до 500 балів, навчально-методичного посібника – з 100 до 300 балів, словника, довідника – з 50 до 100 балів;

         – внести оцінювання видання з грифом МОН України – 300 балів

         – збільшити вагу публікації у закордонних періодичних виданнях з 20 до 50 балів, вітчизняних періодичних виданнях з 10 до 30 балів, у виданнях. що входять до науково метричних баз – 100 балів;

         – збільшити  вагу підготовки студентів-призерів у міжнародних предметних олімпіадах з 50 до 100 балів, державних предметних олімпіад – з 30 до 50 балів.

 

 Голова:                                                           проф. Гудима А. А

Секретар:                                                        доц. Новіцька О. І.

 

Comments