Рішення вченої ради

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 27. 10. 2016 р.                                                                                                                                                          Протокол № 2

 

        1.       Проаналізувавши стан WEB сторінок кафедр інституту, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1. Завершити наповнення web-сторінок кафедр новими та удосконаленими навчальними матеріалами, що стосуються лекцій, семінарських та практичних занять.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 28.10.16р.

2. Розмістити навчальну інформацію, зокрема розклади практичних занять, графіки чергувань викладачів, календаризовані плани лекцій, практичних занять для всіх факультетів, на кафедральних стендах.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 28.10.16р.

3. Забезпечити методичними і матеріально-технічними засобами відпрацювання студентами пропущених практичних занять, лекцій, оволодіння ними практичними навичками, передбаченими відповідними лініями матрикул.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Широко використовувати та аналізувати на практичних заняттях тести Крок 1, які були апробовані в минулі роки.

Виконавці – завідувачі кафедр.

  Термін виконання – постійно.

5. Переглянути і поправити матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

Виконавці – завідувачі кафедр.

  Термін виконання – постійно.

 

2.      Розглянувши успішність студентів за результатами складання іспиту    «Крок-1» та тестових іспитів під час весняної екзаменаційної сесії, планування заходів, спрямованих на її покращення, вчена рада

       УХВАЛИЛА:

1. Поновити тестові завдання на осінній семестровий іспит із врахуванням валідності їх з кожної дисципліни за минулий семестр.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до початку сесії.

2. Складати графіки відпрацювань пропущених занять і лекцій, а також індивідуальних консультацій із побажаннями студентів та відповідним матеріально-технічним забезпеченням.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання –  до початку семестру.

3. Проаналізувати на методичних нарадах кафедр успішність студентів з усіх дисциплін на факультетах і курсах за результатами здачі тестових іспитів, модулів у весняну екзаменаційну сесію та розробити конкретні дієві заходи щодо покращення їх успішності і дисципліни у 2016-2017 навчальному році.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – до 01.11.16р.

4. Активно залучати студентів з високим рейтингом у навчанні до роботи в студентських наукових гуртках, участі в Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених та виконанні програм «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – жовтень 2016 року.

5. Поповнити базу тестових завдань поточного контролю знань студентів в системі Moodle за рахунок використаних тестів при складанні ліцензійного тестового іспиту Крок-1 у 2016 році та комплексних тестових іспитів з відповідних модулів.

Виконавці – завучі кафедр.

  Термін виконання – протягом 2016 – 2017н.р.


3.     Проаналізувавши заходи до відзначення 60-річчя університету, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

 1.    Підготувати та провести виховні заходи до відзначення 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»

      Виконавець - завідувач кафедри

      Термін виконання – 2016-2017н.р.

2.  Простежити за проведенням виховних заходів на кафедрах інституту до святкування 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

     Виконавець - завідувач кафедри

    Термін виконання – 2016-2017н.р.


      4.     Прослухавши питання щодо створення «Куточка кафедри», вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.  На засіданнях кафедр навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів обговорити і скласти план щодо створення «Кутка кафедри».

Виконавецьзавідувач кафедри

Термін виконання – до 20.11. 2016р.

 Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А.

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

Comments