Архів 2016-2017 н.р.

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 08. 09. 2016 р.                                                                                                              Протокол № 1                                                                                                                      

1. Розглянувши звіт про роботу ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів за 2015-2016 н.р. і чергові завдання на поточний навчальний рік, вчена рад

УХВАЛИЛА

1. Продовжити впровадження і вдосконалення інформаційних технологій в навчальний процес та виконання наукових досліджень на основі сучасних наукових досягнень.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

2. Надавати належну увагу підготовці науково-педагогічних кадрів на кафедрах інституту, забезпечити своєчасне виконання докторських і кандидатських дисертацій викладачами кафедр.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

3. Спрямувати діяльність кафедр на покращення рівня практично-орієнтованого навчання, матеріально-технічної бази, зміцнення кадрового складу науково-педагогічних працівників.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Активізувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу. Ширше залучати до цієї діяльності студентів-гуртківців, аспірантів, виконавців докторських і кандидатських дисертацій, викладачів, які продовжують контракт на посаду.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

5. Збагачувати форми проведення патріотично-виховної роботи із студентами під час навчання і позаурочні години. Популяризувати здобутки національних культур, звичаї, традиції. Організовувати оглядові та тематичні екскурсії по музеях та історичних місцях Тернопілля та сусідніх областей.

Виконавці – відповідальні за виховну роботу студентів.

Термін виконання – протягом навчального року. 

6. Активізувати творчі групи до написання підручників нового покоління.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

7. Ширше популяризувати на сторінках газет, журналів наші досягнення, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій в навчальний процес, контролю знань студентів.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

2.     Розглянувши особливості роботи кафедр ННІ у новому навчальному році та чергові завдання по вдосконаленню їх роботи, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Продовжити впровадження і вдосконалення інформаційних технологій в навчальний процес та виконання наукових досліджень на основі сучасних наукових досягнень.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

2. Спрямувати діяльність кафедр на покращення рівня практично-орієнтованого навчання, матеріально-технічної бази, зміцнення кадрового складу науково-педагогічних працівників.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

3. Надавати належну увагу підготовці науково-педагогічних кадрів на кафедрах інституту, дотриманню плану виконання та завершення докторських і кандидатських дисертацій викладачами кафедр.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Брати активну участь у конкурсах на виконання наукових програм, грантів, які забезпечуються цільовим фінансуванням.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

5. Активізувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу. Ширше залучати до цієї діяльності студентів-гуртківців, аспірантів, виконавців докторських і кандидатських дисертацій, викладачів, які продовжують контракт на посаду.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

6. Збагачувати форми проведення патріотично-виховної роботи із студентами під час навчання і позаурочні години. Популяризувати здобутки національних культур, звичаї, традиції. Організовувати оглядові та тематичні екскурсії по музеях та історичних місцях Тернопілля та сусідніх областей.

Виконавці – відповідальні за виховну роботу студентів.

Термін виконання – протягом навчального року.

7. Активізувати творчі групи до написання підручників нового покоління.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

8. Ширше популяризувати на сторінках газет, журналів наші досягнення, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій в навчальний процес, контролю знань студентів.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

3.     З метою покращення та забезпечення навчального процесу інформаційними та методичними матеріалами всього контингенту студентів на кафедрах ННІ, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Завершити наповнення web-сторінок кафедр новими та удосконаленими навчальними матеріалами, що стосуються лекцій, семінарських та практичних занять.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 08.09.16р.

2. Розмістити навчальну інформацію, зокрема розклади практичних занять, графіки чергувань викладачів, календаризовані плани лекцій, практичних занять для всіх факультетів, на кафедральних стендах.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 08.09.16р.

3. Забезпечити методичними і матеріально-технічними засобами відпрацювання студентами пропущених практичних занять, лекцій, оволодіння ними практичними навичками, передбаченими відповідними лініями матрикул.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Доповнити базу тестових завдань для перевірки рівня засвоєння студентами матеріалу на практичному занятті з кожної теми ситуаційними задачами,схемами, рисунками.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 4.  Розглянувши плани робіт інституту, кафедр, вченої ради, методичної комісії щодо організації і проведення навчального процесу, наукової діяльності і патріотично-виховних заходів у 2016-2017 н.р., вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.       Затвердити усі плани робіт інституту, вченої ради, методичної комісії щодо організації і проведення навчального процесу, наукової діяльності і патріотично-виховних заходів у 2016-2017 н.р.

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

 Секретар:                                                                 доц. Новіцька О.
РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 27. 10. 2016 р.                                                                                                                                                          Протокол № 2

 

        1.       Проаналізувавши стан WEB сторінок кафедр інститутувчена рада

 УХВАЛИЛА:

1. Завершити наповнення web-сторінок кафедр новими та удосконаленими навчальними матеріалами, що стосуються лекцій, семінарських та практичних занять.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 28.10.16р.

2. Розмістити навчальну інформацію, зокрема розклади практичних занять, графіки чергувань викладачів, календаризовані плани лекцій, практичних занять для всіх факультетів, на кафедральних стендах.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 28.10.16р.

3. Забезпечити методичними і матеріально-технічними засобами відпрацювання студентами пропущених практичних занять, лекцій, оволодіння ними практичними навичками, передбаченими відповідними лініями матрикул.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Широко використовувати та аналізувати на практичних заняттях тести Крок 1, які були апробовані в минулі роки.

Виконавці – завідувачі кафедр.

  Термін виконання – постійно.

5. Переглянути і поправити матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

Виконавці – завідувачі кафедр.

  Термін виконання – постійно.

 

2.      Розглянувши успішність студентів за результатами складання іспиту    «Крок-1» та тестових іспитів під час весняної екзаменаційної сесії, планування заходів, спрямованих на її покращення, вчена рада

       УХВАЛИЛА:

1. Поновити тестові завдання на осінній семестровий іспит із врахуванням валідності їх з кожної дисципліни за минулий семестр.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до початку сесії.

2. Складати графіки відпрацювань пропущених занять і лекцій, а також індивідуальних консультацій із побажаннями студентів та відповідним матеріально-технічним забезпеченням.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання –  до початку семестру.

3. Проаналізувати на методичних нарадах кафедр успішність студентів з усіх дисциплін на факультетах і курсах за результатами здачі тестових іспитів, модулів у весняну екзаменаційну сесію та розробити конкретні дієві заходи щодо покращення їх успішності і дисципліни у 2016-2017 навчальному році.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – до 01.11.16р.

4. Активно залучати студентів з високим рейтингом у навчанні до роботи в студентських наукових гуртках, участі в Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених та виконанні програм «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – жовтень 2016 року.

5. Поповнити базу тестових завдань поточного контролю знань студентів в системі Moodle за рахунок використаних тестів при складанні ліцензійного тестового іспиту Крок-1 у 2016 році та комплексних тестових іспитів з відповідних модулів.

Виконавці – завучі кафедр.

  Термін виконання – протягом 2016 – 2017н.р.


3.     Проаналізувавши заходи до відзначення 60-річчя університету, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

 1.    Підготувати та провести виховні заходи до відзначення 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»

      Виконавець - завідувач кафедри

      Термін виконання – 2016-2017н.р.

2.  Простежити за проведенням виховних заходів на кафедрах інституту до святкування 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

     Виконавець - завідувач кафедри

    Термін виконання – 2016-2017н.р.


      4.     Прослухавши питання щодо створення «Куточка кафедри», вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.  На засіданнях кафедр навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів обговорити і скласти план щодо створення «Кутка кафедри».

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – до 20.11. 2016р.

 Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А.

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

на 19. 01. 2017 р.                                                             Протокол № 5

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Успішність та дисципліна студентів за результатами складання семестрового іспиту в зимову сесію та шляхи її покращення.

2. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес і наукову діяльність на кафедрах інституту.

3. Якість ведення облікової та звітної документації на кафедрах ННІ.

4. Поточні питання.

 

1. Проаналізувавши успішність та дисципліну студентів за результатами складання семестрового іспиту в зимову сесію та шляхи її покращення, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1.  Провести на кафедрах інституту поглиблений аналіз успішності студентів з обговоренням недоліків у навчально-методичній роботі, з’ясування причин незадовільного опанування теоретичними і практичними положеннями дисциплін, що викладаються на факультетах

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – до 01.02.2017 року.

 2. Під час проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів на кафедрі патологічної фізіології проводити аналіз тестових завдань з ліцензійного іспиту Крок-1, що були використані в минулі роки та надавати індивідуальні консультації невстигаючим студентам.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – протягом семестру.

 3.  Строго контролювати відвідування студентами лекцій, практичних занять та своєчасне відпрацювання пропущених занять.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – до 01.02.2017 року.

 4.  Проаналізувати на методичних нарадах кафедр результати неспівпадань з ОСПІ, заслухати пояснення викладачів, в яких виявився великий відсоток їх та розробити заходи щодо недопущення у майбутньому подібних недоліків.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – до 01.02.2017 року.

 

2.  Розглянувши питання про впровадження інформаційних технологій в навчальний процес і наукову діяльність на кафедрах інституту, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1.  На кожній кафедрі розробити довгостроковий план створення віртуальних навчальних програм до практичних занять та практичних навичок, призначити відповідальних та слідкувати за їх реалізацією.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – до 25.02.2017 року.

 2.  Залучати аспірантів і студентів до розробки на базі віртуальних програм алгоритму і сценарію практичних занять та наукових досліджень, як форми впровадження результатів у практику, спрямованих на удосконалення нових інформаційних технологій, які стали основою навчального процесу і наукової діяльності в університеті.

Виконавці – завідувачі кафедр, наукові керівники.

Термін виконання – протягом навчального року.

 3.  Ширше використовувати результати інформаційних інновацій в доповідях на науково-практичних конференціях університету, при виконанні студентських наукових програм, плануванні дисертаційних робіт

Виконавці – наукові керівники робіт.

Термін виконання – протягом навчального року.

 4.  Передбачити щорічну подачу з кафедри не менш двох-трьох заявок на патенти (на винахід або декларацію), програмний продукт та рацпропозиції з інформаційних технологій

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 

3.  Проаналізувавши якість ведення облікової та звітної документації на кафедрах ННІ, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1.  Упорядкувати за минулий семестр навчально-методичну документацію, передбачену організацією навчального процесу на кафедрах, та зберігати її в належному місці протягом встановленого періоду.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – до 01.02.2017 року.

 2.  Слідкувати за належним веденням навчальної документації, не допускати будь-яких виправлень в журналах обліку відвідувань і успішності студентів та відпрацювань пропущених практичних занять і лекцій.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 3.   Інформувати викладачів, які вперше приступають до викладання дисципліни, про порядок ведення навчально-методичної документації, її зберігання та відповідальність за порушення порядку при роботі з нею.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

4.  Обладнати на кафедрі місце і призначити відповідальних за зберігання навчально-методичної документації та періодично розглядати питання на методичних нарадах про її стан.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 5.  Не дозволяти видачу будь-якої письмової чи усної інформації з кафедри без узгодження і дозволу адміністрації університету.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 

 Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А.

 

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 20. 02. 2017 р.                                                                                   Протокол № 6

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Система контролю вихідного рівня знань студентів у навчальному процесі на кафедрах інституту.

2. Навчально-наукова діяльність кафедри патологічної фізіології.

3. Поточні питання.

 

1.  Розглянувши питання про систему контролю вихідного рівня знань студентів у навчальному процесі на кафедрах інституту, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1.       Виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається на практичних заняттях кафедр ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

2.       Визначити недоліки у знаннях і розробити шляхи їх усунення.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

3.       Виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до навчання, встановивши причини, які перешкоджають їх навчанню.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

4.       Виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і розробити шляхи та засоби їх розвитку.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

5.       Стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

2.       Проаналізувавши навчально-наукову діяльність кафедри патологічної фізіології, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1.       Продовжити вдосконалювати навчально-методичні матеріали та покращувати матеріально-технічне оснащення циклових практичних занять, відповідно до системи навчання з даної дисципліни

Виконавці – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

2.       Систематично поновлювати навчально-методичні матеріали Web-сторінки кафедри, вносити відповідні доповнення і виправлення, враховуючи зміни, які стосуються нових форм навчальної документації

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом весняного семестру

3. Удосконалювати форми і методи дистанційного навчання іноземних студентів, використовуючи при цьому ресурси Web-порталу університету, наявні можливості кафедри в навчально-методичній, науковій роботі.

Виконавці – викладачі кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 

4.       Забезпечити своєчасне виконання дисертаційних робіт аспірантами і здобувачами та впровадження в практику результатів науково-дослідних робіт, що завершуються у 2017 році

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – до 31.12.2017 року

 

5. Своєчасно виставляти на Web-сайт кафедри сюжети проведення патріотично-виховних заходів із студентами в гуртожитках і кураторських групах

Виконавці – викладачі кафедри

Термін виконання – до 30.06.2017 року

 

 

Голова                                                        проф. Гудима А.А.

Секретар                                                      доц. Новіцька О. І.ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

на 23. 03. 2017 р.                                                                                                                      Протокол № 7

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Науково-дослідна, інноваційна та раціоналізаторська робота на кафедрах.

2.  Навчально-наукова діяльність кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання.

3.   Виконання заходів присвячених 60-річчю університету.

 

1. Проаналізувавши науково-дослідну, інноваційну та раціоналізаторську роботу на кафедрах ННІ, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.       Підвести підсумки виконання на кафедрах інституту науково-дослідних та дисертаційних робіт, запланованих співробітниками на 2017 рік.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – червень 2017 року.

 

2.       При плануванні науково-дослідних і дисертаційних робіт включати в матеріали як обов’язковий елемент оформлення патентів, раціоналізаторських та інноваційних пропозицій, нововведення, за якими проводити оцінку на завершальному етапі.

Виконавці – наукові керівники.

Термін виконання – протягом 2017 року.

 

2.   З метою покращення навчально-наукової діяльності кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1. Продовжити організаційні заходи по удосконаленню та реалізації в навчальному процесі інноваційних засобів навчання студентів, обладнання відповідних тематичних навчальних класів та підготовки відповідних методичних матеріалів.

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – до 30 червня 2017 року.

 

2. У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» привести в належний порядок всі матеріали, що стосуються навчально-методичної, наукової і виховної роботи.

Виконавець – завуч кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 

3. Проаналізувати стан виконання викладачами кафедри докторських і кандидатських дисертацій, впровадження результатів досліджень в практику, оформлення інноваційних раціоналізаторських пропозицій.

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – березень-квітень 2017 року.

 

3. Заслухавши звіти про заходи щодо святкування 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.  Дотримуватися плану проведення заходів, щодо святкування 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

Виконавці – куратори груп, викладачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 

2. Залучати іноземних студентів для проведення заходів, щодо святкування 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А.

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

на 25. 05. 2017 р.                                                                                                                               Протокол № 9


1. Розглянувши питання про науково-дослідну роботу студентів на кафедрах інституту за результатами діяльності студентських наукових гуртків та виконання науково-дослідних програм, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1.  Забезпечувати участь студентів-науковців у щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів і молодих учених університету, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, наукових форумах інших ВНЗ

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 2.  Розширити участь студентів у виконанні студентських наукових програм “Студентська наука і профорієнтаційне навчання” , ”Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації”.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання  -  протягом навчального року

 3.  Практикувати більш широку участь студентів-науковців в Інтернет-конференціях на базі Web-порталу ТДМУ студентів та молодих науковців з інших ВНЗ України та зарубіжжя

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 2. Розглянувши питання про навчально-наукову діяльність кафедри філософії та суспільних дисциплін, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Продовжити організаційні заходи по удосконаленню та реалізації в навчальному процесі інноваційних засобів навчання студентів, обладнання відповідних тематичних навчальних класів та підготовки відповідних методичних матеріалів.

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – до 30 червня 2017 року.

 2. У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» привести в належний порядок всі матеріали, що стосуються навчально-методичної, наукової і виховної роботи.

Виконавець – завуч кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 3. Проаналізувати стан виконання викладачами кафедри докторських і кандидатських дисертацій, впровадження результатів досліджень в практику, оформлення інноваційних раціоналізаторських пропозицій.

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – травень-червень 2017 року.

 3. Розглянувши питання про навчально-наукову діяльність кафедри іноземних мов, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Систематично переглядати і поновлювати Web-сторінку кафедри, що стосується навчально-методичної, наукової і виховної роботи.

Виконавець – завуч кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 2. Посилити контроль за виконанням викладачами дисертаційних робіт та надавати всебічну допомогу по своєчасному їх завершенню

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

3.Залучати викладачів до виконання пріоритетних науково-дослідних тем, які розробляються і виконуються в університеті

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

4.Продовжити удосконалення і впровадження в навчальний процес інноваційних інформаційних технологій

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом навчального року.

 

4. Розглянувши питання про навчально-наукову діяльність кафедри української мови, вчена рада

УХВАЛИЛИ:

1. Продовжити організаційні заходи по удосконаленню та реалізації в навчальному процесі інноваційних засобів навчання студентів, обладнання відповідних тематичних навчальних класів та підготовки відповідних методичних матеріалів.

Виконавець -  завідувач кафедри

Термін виконання – до 30 червня 2017року.

 2. У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» привести в належний порядок всі матеріали, що стосуються навчально-методичної, наукової і виховної роботи.

Виконавець -  завуч кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 3. Залучати викладачів до виконання пріоритетних науково-дослідних тем, які розробляються і виконуються в університеті

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

Comments